Partner pri razvoju lokalne skupnosti

Kaj smo in kaj delamo

Ustanova Fundacija BiT Planota deluje kot nevladna organizacija in za nevladne organizacije. Ustanovljena kot lokalna razvojna fundacija z namenom zagotavljanja razvoja na Banjški in Trnovski planoti je preko izvedbe različnih projektov območje svojega delovanja razširila na širše območje celotne Goriške razvojne regije.

 

Poleg ekipe zaposlenih v strokovni službi so v delo vključeni tudi prostovoljci, ki s svojim delom še dodatno izboljšujejo rezultate in s tem tudi prepoznavnost organizacije. Financiranje dela je vezano izključno na evropske, državne in druge mednarodne razpise.

projekti

Naše poslanstvo in vrednote

 

Poslanstvo Ustanove Fundacija BIT Planota je spodbuditi razvoj zasebnih neprofitnih organizacij v Goriški razvojni regiji s povečevanjem njihovih kompetenc, spodbujanjem njihovega vključevanja v pripravo lokalnih politik ter skupnim reševanjem lokalnih izzivov.

Vrednote Fundacije BiT Planota so transparentnost, kolegialnost, spoštovanje, odgovornost in inovativnost. Na nivoju nevladnega sektorja si prizadevamo za boljše medsebojno poznavanje, sodelovanje, pomoč, učinkovito prepoznavanje potreb in oblikovanje zahtev sektorja v regiji in Sloveniji.

 

Vizija

 

Ustanova Fundacija BiT Planota bo postala prepoznavni razvojni center, ki bo naslavljal potrebe zasebnih neprofitnih organizacij ter lokalnega okolja v Goriški razvojni regiji. Nevladnim organizacijam bomo omogočali prehod na višji nivo delovanja, da bodo postale nosilke družbenih sprememb v regiji s tem, da bomo prepoznavali njihove potenciale in jih individualno podpirali. Postali bomo finančno stabilna organizacija z razpršenimi viri financiranja. Vlagali bomo v razvoj kompetentnih kadrov, ki bodo sposobni prepoznavati potrebe NVO in lokalnega okolja ter mobilizirati različne deležnike za njihovo reševanje.

cilji slika

Strateški cilji

 

  • Povečati zmogljivost Ustanove Fundacije BiT Planota za razvoj storitev za NV sektor in širšo lokalno skupnost
  • Povečati usposobljenost zaposlenih in prostovoljcev v NVO za pridobivanje sredstev iz lokalnih, nacionalnih in mednarodnih virov
  • Spodbujati skupno reševanje lokalnih izzivov in zadovoljevanje lokalnih potreb med NVO in drugimi deležniki
  • Krepiti nadaljnje povezovanje med NVO in odločevalci za sodelovanje v procesih odločanja v organih lokalne in regionalne oblasti
  • Nadaljnji razvoj storitev in ukrepov za aktivno delovanje mladih v regiji

Reference

 

USTANOVA Fundacija BIT Planota je bila ustanovljena leta 2006 z namenom spodbujanja razvoja podeželja na Banjški in Trnovski planoti. Ima status delovanja v javnem interesu na področju nevladnega sektorja in civilne družbe. Prizadeva si za razvoj programov in projektov, ki vključujejo različne deležnike: lokalne skupnosti, nevladne organizacije, posameznike in javne ustanove.

 

Preberite več...

FaLang translation system by Faboba