Reference

USTANOVA Fundacija BIT Planota je bila ustanovljena leta 2006 z namenom spodbujanja razvoja podeželja na Banjški in Trnovski planoti. Ima status delovanja v javnem interesu na področju nevladnega sektorja in civilne družbe. Prizadeva si za razvoj programov in projektov, ki vključujejo različne deležnike: lokalne skupnosti, nevladne organizacije, posameznike in javne ustanove.
Fundacija ima precej izkušenj s pripravo, izvedbo in vodenjem regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov s področja razvoja človeških virov, socialne integracije prikrajšanih ljudi, mladih in razvoja NVO.

Spodbuja ustvarjanje lokalnih partnerstev med javnim in nevladnim sektorjem na področju socialne ekonomije. Namen tega je povezati organizacije podpornega okolja v regiji, da bi spodbudile razvoj socialne ekonomije oz. zaposlovanje prikrajšanih skupin, med njimi tudi mladih. Na področju mladine si v sodelovanju z drugimi regionalnimi deležniki (razvojne agencije, občine, NVO, univerze…) prizadeva za vključevanje mladih v lokalni razvoj in za pridobivanje izkušenj že v času njihovega izobraževanja. S ciljem izboljšanja pogojev za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij v regiji nevladnikom ponuja mentorstvo pri organizacijskem razvoju in novih storitvah, pomoč pri pripravi skupnih projektov, mediatorstvo pri pogajanjih med nevladnimi organizacijami in občinami ter aktivnosti za razvoj medsektorskega sodelovanja za reševanje lokalnih problemov.

Tekom let je fundacija vzpostavila veliko mrežo z drugimi deležniki v regiji (občine, zavod RS za zaposlovanje, razvojne agencije, centri za socialno delo, nevladne organizacije, socialna podjetja...) in v celotni državi (Skupnost regionalnih stičišč NVO , Center za razvoj NVO, Združenje za socialno ekonomijo in Ministrstvo za javne zadeve). Pretekli mednarodni projekti so obrodili partnerske odnose s številnimi organizacijami (izobraževalnimi in razvojnimi organizacijami, zadrugami…) v drugih evropskih državah (Italiji, Španiji, Madžarski, Hrvaški ...). Dobre povezave s finančnimi institucijami omogočajo financiranje izvajanja projektov (premostitveno financiranje). Sedež Fundacije je v Zeliščarskem centru Grgarske Ravne, kjer so pisarne, prostori in oprema za delavnice in sestanke.